Programa de Reposicionament de Fàrmacs           (Identificant i desenvolupant nous usos per a fàrmacs existents) en neurologia

En els últims anys, el reposicionament de fàrmacs, o el descobriment de noves indicacions per a fàrmacs ja coneguts, està jugant un paper molt important en la cerca de nous tractaments per a malalties incurables o rares, sobretot degut a la menor inversió requerida. Aquest programa redueix el temps i els diners que les companyies farmacèutiques han d’invertir i fa que es puguin oferir els fàrmacs més ràpidament i amb un menor risc per als pacients. Tenint present que el procés des que es descobreix un nou fàrmac fins que es llança al mercat té una durada d'uns 13 anys i que la inversió es calcula en aproximadament 1.778 milions de dòlars, el reposicionament de fàrmacs pot reduïr substancialment aquest temps i el seu cost.

El nostre programa de reposicionament de fàrmacs està basat en l’experiència d’assaigs clínics en fase II en malalties rares. El nostre departament és un dels més prestigiosos d’Espanya en termes de volum i diversitat de les malalties rares que s'hi tracten. Darrerament, hem portat a terme un assaig clínic prometedor per al tractament de la polineuropatia amiloïdòtica familiar(FAP-TTR). A més, tenim en camí assaigs per a la Malaltia de Huntington, l’ELA i l’adrenoleucodistròfia lligada al cromosoma X (ABCD1). Altres assaigs en fase II en malalties rares en el futur serien per a la miastènia gravis, la miopatia de Nonaka, la polineuropatia amioloïdòtica familiar o l’atròfia muscular espinal.

El nostre centre està acreditat com a Centre de Referència en Malalties Neuromusculars i Rares (CSUR) pel Ministeri de Sanitat del govern espanyol i és membre de la Xarxa Europea de Malalties Neuromusculars i Rares (ERN-NMD). Podem oferir a les companyies biofarmacèutiques un portafoli complet de serveis per al procés clínic de reposicionament de fàrmacs.