Unitat Multidisciplinar d’Atàxia Cerebel.losa i Paraparèsia Espàstica